มาตรการควบคุมการพนันออนไลน์

การพนันออนไลน์มีแนวโน้มที่จะเติบโตและได้รับความนิยมมากขึ้นโดยเฉพาะเกมส์บาคาร่า สล๊อตต่าง เสือมังกร พบเด็กวัยรุ่นนิยมเล่นและเข้าถึงได้ง่าย เนื่องจากความไร้ขอบเขต และการไม่เปิดเผยตัวตน ของผู้ใช้ อันเป็นลักษณะเฉพาะตัวของโลกอินเทอร์เน็ต เอื้อให้การพนันออนไลน์มีความสะดวกสบายในการเข้าถึงมากกว่าเดิม

การขยายตัวของการพนันคาสิโนออนไลน์ทำให้เกิดความตื่นตัวในหลายด้าน รวมถึงด้านกฎหมายหลายประเทศได้ทบทวนและศึกษามาตรการทางกฎหมายที่สามารถนำมาใช้ในการควบคุมการพนันออนไลน์ ทั้งเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและเพื่อนำไปใช้ควบคุมการพนันออนไลน์ในอนาคต

ประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในประเทศมีความเคลื่อนไหวในการแสวงหามาตรการทางกฎหมายมารองรับปรากฏการณ์การพนันออนไลน์ปัจจุบัน มาตรการทางกฎหมายที่ไทยนำมาใช้รับมือกับการพนันออนไลน์และการพนันประเภทอื่นที่กฎหมายการพนันไม่ได้บัญญัติไว้ คือ การอาศัยความตามมาตรา 4 ทวิแห่งพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 ถือว่าการพนันออนไลน์เป็นการเล่นพนันที่ผิดกฎหมาย และนำเอามาตรการปิดกั้นการเข้าถึง หรือ ‘บล็อก’ เว็บไซต์ที่เปิดให้มีการพนันออนไลน์ โดยถือว่าเข้าข่ายเนื้อหาที่ขัดต่อศีลธรรมอันดี ตามมาตรา 20 แห่ง พ.ร.บ. การกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2551

ส่วนการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อรับมือกับการพนันออนไลน์นั้น ในร่างพระราชบัญญัติการพนันที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาเมื่อ พ.ศ. 2559 ได้เพิ่มบทบัญญัติที่เกี่ยวเนื่องกับการพนันออนไลน์ไว้ในมาตรา 36 โดยบัญญัติให้ การจัดให้มีการเล่นหรือการพนัน “ใช้วิธีการสื่อสารที่ห่างกันโดยระยะทาง หรือส่งข้อความ ผ่านคลื่นความถี่วิทยุ ทางโทรศัพท์หรือผ่านระบบต่างๆ หรือวิธีอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายกัน” เป็นความผิด และต้องระวางโทษสองเท่าของอัตราโทษสำหรับการเล่นพนันในสถานที่ปกติ

เห็นได้ว่า มาตรการทางกฎหมายที่นำมาใช้ควบคุมการพนันออนไลน์ตามร่างพระราชบัญญัติการพนันของไทยมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มโทษแก่การกระทำที่มีฐานความผิดเดิมอยู่แล้ว และการดำเนินคดีแก่ผู้กระทำความผิดยังต้องอาศัยกฎหมายอื่น โดยเฉพาะ พ.ร.บ. การกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็นการแก้ไขปัญหาที่ปลายทาง คือเป็นการดำเนินการภายหลังจากที่มีการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติการพนันเกิดขึ้นแล้ว